Wykonujemy:

 • badania terenów pod kątem występowania ewentualnych zanieczyszczeń (ropopochodne, metale ciężkie oraz inne)
 • raporty bazowe -badania w akredytowanym laboratorium na zanieczyszczenia gruntów i wód, wraz z poborem próbek i opracowaniem
  sprawozdania z badań
 • w przypadku kiedy przekroczone będą dopuszczalne normy to do każdego raportu z badań dołączamy raport z badań stanu środowiska zawierający informacje na temat sposobu, czasu i kosztów rekultywacji gruntów i wód a także na życzenie możemy wykonać projekt planu remediacji do RDOŚ o uzyskanie decyzji środowiskowej

 

Współpracujemy z akredytowanym laboratorium oraz posiadamy certyfikat akredytowanego poboru próbek
gruntów i wód gruntowych. (patrz certyfikat na końcu strony)

Wykonywane badania:

Grunty:

 • Benzyny suma (C6-C12) i oleje (C12-C35),
 • BTEX (w tym styren), WWA, metale- zestaw 11metali+mineralizacja (z wyjątkiem Cr +6), rtęć rozp.
 • Cyjanki związane
 • Cyjanki wolne
 • Lotne związki chloroorganiczne (VOX)
 • Chlorobenzeny wg. rozporządzenia - przy jednoczesnym wykonaniu VOX i
 • pestycydy chloroorganiczne
 • Chlorobenzen
 • Chlorofenole
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)
 • Pestycydy chloroorganiczne
 • Karbaryl, karbofuran, atrazyna
 • Alkilofenole (w tym fenol, krezole)
 • Cykloheksan
 • Ftalany
 • Tetrahydrofuran, maneb, tetrahydrotiofen, pirydyna
 • Azbest
 • Stężenie izotopów: Ra-226, K-40, Th-228,Cs-134,Cs-137, Pu- 239+240, Pu-238

Wody podziemne:

 • Odczyn
 • Ogólny węgiel organiczny (OWO)
 • Przewodność elektryczna w 20°
 • Tlen rozpuszczony
 • Jon amonowy NH4
 • Metale-Sb, As, Ba, Be, B, Cr, Sn, Zn, Al, Cd, Co, Mg, Mn,Cu, Mo, Ni, Pb, K, Hg, Se, Na, Ag, Tl, Ti, U, V, Ca, Fe,
 • Aniony: chlorki, siarczany, azotany, fluorki, azotyny
 • Fosforany (PO4)
 • Wodorowęglany (HCO3)
 • Cyjanki wolne
 • Adsorbowalne halogeny organiczne (AOX)
 • BTEX w tym benzen
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)-w tym benzo(a)piren
 • Indeks fenolowy
 • Indeks oleju mineralnego (C10-C40)
 • Pestycydy chloroorganiczne
 • Substancje powierzchniowo czynne niejonoweSubstancje powierzchniowo czynne anionowe (MBAS)
 • Lotne związki chloroorganiczne (VOX)
 • Azbest
 • Stężenie izotopów: Ra-226, K-40, Th-228,Cs-134,Cs-137, Pu- 239+240, Pu-238
 • Agresywność do betonu i stali
 • Oraz szereg innych badań